Ομάδες στόχου - Διαδικασία συμμετοχής

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση δέσμης ενεργειών με στόχο την προώθηση στην απασχόληση  30 ανέργων άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και σε 70 άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια.

Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης.

Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.

Ως άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Όλοι οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης δηλαδή των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου.

Το 25% των ωφελουμένων πρέπει να είναι νέοι κάτω των 25 ετών.

Το 50% των ωφελουμένων πρέπει να είναι γυναίκες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 footer info

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΑΙΑ» υλοποιεί την Πράξη ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’ και απευθύνεται σε 30 ανέργους άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και σε 70 άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια, κατοίκους των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης,.