Δράσεις

  • Εκπόνηση Μελέτης για την Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας

Για την τεκμηρίωση της πράξης έχει προηγηθεί η Εκπόνηση Μελέτης ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της οποίας εξάχθηκαν σημαντικά συμπεράσματα όσον αφορά στην απασχόληση και τις τοπικές δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης.

  • Δράσεις Συντονισμού και Διαχείρισης της Πράξης

Η δράση αυτή αφορά τον συντονισμό του συνόλου της Πράξης που έχει αναλάβει να υλοποιήσει μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη και πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Συντονιστή Εταίρο. Μέσα στις αρμοδιότητες της δράσης συγκαταλέγεται ο γενικός συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Πράξης, η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και η οργάνωση συναντήσεων μεταξύ των εταίρων.

  • Δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης,

Η δράση αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αλλά και των ειδικών ακροατηρίων σχετικά με τους στόχους, το περιεχόμενο, τους αποδέκτες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης με σκοπό την εξοικείωση και την ενεργοποίησή τους. Στο πλαίσιο της δράσης ανδεικτικά συγκαταλέγονται ενέργειες όπως η δημιουργία μίας ιστοσελίδας, η διοργάνωση κάποιων ημερίδων, η δημιουργία αφισών και φυλλαδίων αλλά και η αποστολή ενημερωτικών επιστολών.

  • Δράσεις Πληροφόρησης – Συμβουλευτικής – Υποστήριξης.

Η υλοποίηση δράσεων της κατηγορίας αυτής αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, προσανατολισμού και υποστήριξης στους ωφελούμενους. Όλοι οι ωφελούμενοι της Πράξης θα παρακολουθήσουν συνεδρίες συμβουλευτικής όπου βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης για την προσέγγιση της αγοράς εργασίας. Κατά την ενέργεια αυτή το Στέλεχος της Συμβουλευτικής θα συνεργαστεί περισσότερο σε βάθος με τον ωφελούμενο μέσω των ατομικών συνεδριών ώστε να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και να οδηγηθεί στην απασχόληση έχοντας λάβει τις πλέον κατάλληλες αποφάσεις.

 

Για τους ωφελούμενους που θα θελήσουν να ανοίξουν την δίκη τους ατομική επιχείρηση ή  να συστήσουν Κοινωνική Επιχείρηση προβλέπεται η εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων.

Εκτός των  ατομικών και ομαδικών συνεδριών που θα υλοποιηθούν για τους ωφελούμενους του Σχεδίου, θα παρασχεθούν ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους εργοδότες. Η ενέργεια αυτή στηρίζεται καθαρά στην προληπτική αντιμετώπιση της ανεργίας και στοχεύει αφενός στην προώθηση της συνεργασίας και της ευαισθητοποίησης επαγγελματικών φορέων και επιχειρήσεων στα θέματα απασχόλησης και πολιτικών ένταξης στην αγορά εργασίας και αφετέρου στη συμβουλευτική των εργοδοτών. Για το λόγο αυτό θα υλοποιηθούν δύο Θεματικά Εργαστήρια 8 ωρών το καθένα στις θεματικές ενότητες:

  1. Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση – ευκαιρίες και κίνητρα  για την απασχόλησή τους και 
  2. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 

Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους εργοδότες, θα επιτρέψει τόσο την έγκαιρη ανίχνευση των θέσεων απασχόλησης, όσο και την διατήρηση των θέσεων.

  • Δράσεις Κατάρτισης / Επιμόρφωσης (5 τμήματα κατάρτισης)

Τα προγράμματα κατάρτισης, στα οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι ωφελούμενοι του σχεδίου και για τα οποία προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 6€/ώρα μεικτά, είναι τα εξής:

Τίτλος Προγράμματος

Σύνολο ωρών

Αριθμός Συμμετεχόντων

Βιολογικές Καλλιέργειες

125

19

Βιολογικές Καλλιέργειες

125

19

Παραγωγή- Μεταποίηση- Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων

125

20

Παραγωγή- Μεταποίηση- Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων

125

20

Επιχειρηματικότητα- Κοινωνική Οικονομία

125

22

 

  • Δράσεις Δικτύωσης με τοπικούς παραγωγικούς φορείς και άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις.

Η δράση αφορά στη συγκρότηση άτυπου δικτύου μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και των μελών της με τους τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις. 

Μία από τις βασικές ενέργειες που θα δημιουργηθούν είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιχειρηματικότητας η οποία αφορά στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας στήριξης επιχειρηματικότητας και σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους άνεργους ωφελούμενους της δράσης. Έχει ως πεδίο αναφοράς την τοπική αγορά εργασίας και επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. 

Όσον αφορά στην δικτύωση της Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις στόχος είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των ΤΟΠΕΚΟ, η εξοικονόμηση πόρων στην προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών αλλά και η συμμετοχή σε ηλεκτρονικό δίκτυο για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των Σχεδίων δράσης των Αναπτυξιακών Συμπράξεων που θα δημιουργήσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις σε περιφερειακό επίπεδο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 footer info

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΑΙΑ» υλοποιεί την Πράξη ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’ και απευθύνεται σε 30 ανέργους άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και σε 70 άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια, κατοίκους των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης,.